<-- 1Corinthians 14:5 | 1Corinthians 14:7 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:6

1Corinthians 14:6 - ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܚܰܝ ܐܶܢ ܐܺܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܘ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And now, my brethren, if I come to you and speak with you in tongues, what do I profit you, unless I speak with you, or by revelation, or by knowledge, or by prophecy, or by doctrine ?

(Murdock) And now, my brethren, if I should come among you, and speak to you in tongues, what should I profit you; unless I should speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophecy, or by doctrine?

(Lamsa) Now, my brethren, if I should come to you and speak in diverse tongues, what would I profit you, except I speak to you either by means of revelation, or by knowledge, or by prophesying or by teaching?

(KJV) Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܫܐ ܘܗܳܫܳܐ 2:5388 ܗܫܐ Particle now 107 62 62046-14060 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-14061 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-14062 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܺܬ݂ܶܐ 2:2078 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62046-14063 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62046-14064 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܐܡܠܠ ܘܶܐܡܰܠܶܠ 2:12034 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-14065 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15792 ܥܡ Particle with 416 164 62046-14066 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܠܫܢܐ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ 2:11299 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62046-14067 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62046-14068 - - - - - - No - - -
ܡܘܬܪ ܡܰܘܬ݁ܰܪ 2:26244 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62046-14069 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-140610 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62046-140611 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-140612 - - - - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-140613 - - - - - - No - - -
ܐܡܠܠ ܐܶܡܰܠܶܠ 2:12014 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-140614 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15792 ܥܡ Particle with 416 164 62046-140615 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-140616 - - - - - - No - - -
ܒܓܠܝܢܐ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ 2:3787 ܓܠܐ Noun manifestation, revelation, assurance, Apocalypse 71 48 62046-140617 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-140618 - - - - - - No - - -
ܒܝܕܥܬܐ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8753 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62046-140619 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-140620 - - - - - - No - - -
ܒܢܒܝܘܬܐ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:12626 ܢܒܐ Noun prophecy 326 136 62046-140621 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-140622 - - - - - - No - - -
ܒܝܘܠܦܢܐ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9155 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62046-140623 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.