<-- 1Corinthians 13:11 | 1Corinthians 13:13 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 13:12

1Corinthians 13:12 - ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒ݁ܦ݂ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܺܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐܰܦ݁ܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܕ݂ܥܶܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) But now as in a mirror we see in a figure; [Or, parable.] but then- the face before the face. Now I know a little of much; but then shall I know even as I am known.

(Murdock) And now we see, as by a mirror, in similitude; but then face to face: now I know partially; but then shall I know, just as I am known.

(Lamsa) For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

(KJV) For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62046-13120 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-13121 - - - - - - No - - -
ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ 2:6756 ܚܙܐ Noun mirror 264 119 62046-13122 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܙܝܢܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ 2:6690 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62046-13123 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܒܦܠܐܬܐ ܒ݁ܦ݂ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ 2:16646 ܦܠܐܬܐ Noun comparison, parable 446 174 62046-13124 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62046-13125 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-13126 - - - - - - No - - -
ܐܦܝܢ ܐܰܦ݁ܺܝܢ 2:1769 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62046-13127 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܠܘܩܒܠ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17902 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62046-13128 - - - - - - No - - -
ܐܦܝܢ ܐܰܦ݁ܺܝܢ 2:1769 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62046-13129 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62046-131210 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-131211 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-131212 First Common Singular - - - Yes - - -
ܩܠܝܠ ܩܰܠܺܝܠ 2:18614 ܩܠ Adjective little, light, swift 506 194 62046-131213 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-131214 - - - - - - No - - -
ܣܓܝ ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13927 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62046-131215 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62046-131216 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-131217 - - - - - - No - - -
ܐܕܥ ܐܶܕ݁ܰܥ 2:8613 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-131218 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-131219 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62046-131220 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܝܕܥܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܕ݂ܥܶܬ݂ 2:8631 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-131221 First Common Singular - Perfect ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.