<-- 1Corinthians 13:10 | 1Corinthians 13:12 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 13:11

1Corinthians 13:11 - ܟ݁ܰܕ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܰܛܠܶܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) When I was a child, as a child I spake, and as a child I thought, and as a child I reasoned; but when I had become a man I abolished these things of childhood.

(Murdock) When I was a child, I talked as a child, and I reasoned as a child, and I thought as a child: but when I became a man, I laid aside the things of childhood.

(Lamsa) When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.

(KJV) When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62046-13110 - - - - - - No - - -
ܝܠܘܕܐ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ 2:9138 ܝܠܕ Noun infant, child, babe 192 94 62046-13111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-13112 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-13113 - - - - - - No - - -
ܝܠܘܕܐ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ 2:9138 ܝܠܕ Noun infant, child, babe 192 94 62046-13114 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:27062 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-13115 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-13116 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-13117 - - - - - - No - - -
ܝܠܘܕܐ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ 2:9138 ܝܠܕ Noun infant, child, babe 192 94 62046-13118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܪܥܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ 2:29956 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62046-13119 First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-131110 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-131111 - - - - - - No - - -
ܝܠܘܕܐ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ 2:9138 ܝܠܕ Noun infant, child, babe 192 94 62046-131112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܚܫܒ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ 2:25517 ܚܫܒ Verb think, reckon, deliberate 160 82 62046-131113 First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-131114 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62046-131115 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܺܝܬ݂ 2:5103 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-131116 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-131117 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62046-131118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܛܠܬ ܒ݁ܰܛܠܶܬ݂ 2:2550 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62046-131119 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-131120 - Common Plural - - - No - - -
ܕܛܠܝܘܬܐ ܕ݁ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:8158 ܛܠܝܐ Noun youth, childhood 175 87 62046-131121 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.