<-- 1Corinthians 12:27 | 1Corinthians 12:29 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 12:28

1Corinthians 12:28 - ܣܳܡ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܫܠܺܝܚܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܚܰܝܠܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܶܐ ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܶܐ ܘܰܙܢܰܝܳܐ ܕ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) FOR Aloha hath placed in the church, first, apostles; after them, prophets; after them, teachers; after them, workers of miracles; [Powers.] after them, gifts of healing, and helpers, and leaders, and kinds of tongues.

(Murdock) For God hath placed in his church, first, legates; after them, prophets; after them, teachers; after them, workers of miracles; after them, the gifts of healing, and helpers, and leaders, and [various] kinds of tongues.

(Lamsa) For God has set in his church, first apostles; after them, prophets; then teachers, then performers of miracles, then those who have the gift of healing, helpers, leaders, and speakers in diverse languages.

(KJV) And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܣܡ ܣܳܡ 2:14276 ܣܡ Verb put, place 379 152 62046-12280 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-12281 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-12282 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܥܕܬܗ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ 2:15263 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62046-12283 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62046-12284 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܚܐ ܫܠܺܝܚܶܐ 2:21372 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 62046-12285 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܬܪܗܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ 2:2222 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62046-12286 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12622 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62046-12287 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܬܪܗܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ 2:2222 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62046-12288 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܠܦܢܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ 2:9257 ܝܠܦ Noun teacher 278 125 62046-12289 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܬܪܗܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ 2:2222 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62046-122810 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܒܕܝ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ 2:14981 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62046-122811 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܚܝܠܐ ܚܰܝܠܶܐ 2:7044 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62046-122812 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܬܪܗܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ 2:2222 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62046-122813 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܘܗܒܬܐ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:8895 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62046-122814 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܣܝܘܬܐ ܕ݁ܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:1630 ܐܣܐ Noun healing, cure 23 26 62046-122815 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܥܕܪܢܐ ܘܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܶܐ 2:15221 ܥܕܪ Noun help, helper 288 128 62046-122816 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܕܒܪܢܐ ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܶܐ 2:4161 ܕܒܪ Noun ruler, guide, leader 252 115 62046-122817 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܙܢܝܐ ܘܰܙܢܰܝܳܐ 2:5824 ܙܢܐ Noun kind, species, mode 118 67 62046-122818 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܫܢܐ ܕ݁ܠܶܫܳܢܶܐ 2:11303 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62046-122819 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.