<-- 1Corinthians 12:23 | 1Corinthians 12:25 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 12:24

1Corinthians 12:24 - ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܰܢ ܕ݁ܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܙܓ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܠܗܰܕ݁ܳܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܙܥܽܘܪ ܀

Translations

(Etheridge) But those members that are honourable in us have no need of adornment: [Or, honour.] but Aloha hath contempered the body, and given the more honour to the member which is inconsiderable;

(Murdock) For the honorable members in us, have no need of honor: for God hath tempered the body, and given more honor to the member which is inferior;

(Lamsa) For our comely parts have no need for attention: But God has so tempered the body together, and has given greater honor to the member which is inferior:

(KJV) For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-12240 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-12241 - - - - - - No - - -
ܗܕܡܐ ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ 2:4974 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62046-12242 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-12243 - - - - - - No - - -
ܒܢ ܒ݁ܰܢ 2:2248 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-12244 - - - - - - No First Common Plural
ܕܡܝܩܪܝܢ ܕ݁ܰܡܝܰܩܪܺܝܢ 2:9503 ܝܩܪ Verb heavy, precious, honour, heavy 196 97 62046-12245 Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-12246 - - - - - - No - - -
ܡܬܒܥܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ 2:3022 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62046-12247 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62046-12248 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܩܪܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ 2:9450 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 62046-12249 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-122410 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-122411 - - - - - - No - - -
ܡܙܓܗ ܡܰܙܓ݂ܶܗ 2:11525 ܡܙܓ Verb mix, dilute, blend, mingle, temper, adjust 261 118 62046-122412 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܦܓܪܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ 2:16415 ܦܓܪ Noun body 434 170 62046-122413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܗܒ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8824 ܝܗܒ Verb give 188 91 62046-122414 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܩܪܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ 2:9450 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 62046-122415 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܬܝܪܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ 2:9652 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62046-122416 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܗܕܡܐ ܠܗܰܕ݁ܳܡܳܐ 2:4981 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62046-122417 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-122418 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܙܥܘܪ ܕ݁ܰܙܥܽܘܪ 2:5875 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 62046-122419 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.