<-- 1Corinthians 11:29 | 1Corinthians 11:31 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 11:30

1Corinthians 11:30 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܰܪܥܶܐ ܘܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܕ݂ܳܡܟ݁ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) On this account many among you are sick and infirm, and many who sleep.

(Murdock) For this cause, many among you are diseased and sickly, and many sleep.

(Lamsa) This is the reason many are sick and ill among you, and many are dying.

(KJV) For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-11300 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-11301 - Masculine Singular - - - No - - -
ܣܓܝܐܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ 2:13932 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62046-11302 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-11303 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܪܥܐ ܡܰܪܥܶܐ 2:12477 ܡܪܥ Adjective weak, sick, infirm 302 132 62046-11304 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܪܝܗܐ ܘܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ 2:10534 ܟܪܗ Participle Adjective sick, weak, infirm 226 105 62046-11305 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܣܓܝܐܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13924 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62046-11306 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܡܟܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܡܟ݁ܺܝܢ 2:4749 ܕܡܟ Verb sleep 94 56 62046-11307 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.