<-- 1Corinthians 10:31 | 1Corinthians 10:33 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 10:32

1Corinthians 10:32 - ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܩܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܘܰܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Give no offence to Jihudoyee, or to Aramoyee, or to the church of Aloha.

(Murdock) Be ye without offence to the Jews, and to the Gentiles, and to the church of God:

(Lamsa) Give no offence, neither to the Jews, nor to the Syrians, nor to the church of God;

(KJV) Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-10320 - - - - - - No - - -
ܬܘܩܠܐ ܬ݁ܽܘܩܠܳܐ 2:22928 ܬܩܠ Noun offense, stumbling block 608 236 62046-10321 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-10322 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܝܗܘܕܝܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8919 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62046-10323 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܪܡܝܐ ܘܠܰܐܪܡܳܝܶܐ 2:1948 ܐܪܡ Adjective of Place Gentile, Aramaean 28 30 62046-10324 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܥܕܬܗ ܘܰܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ 2:15270 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62046-10325 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-10326 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.