<-- Romans 4:16 | Romans 4:18 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 4:17

Romans 4:17 - ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܣܳܡܬ݁ܳܟ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܡܰܚܶܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) (as it is written, I have ordained thee the father of many nations before Aloha, in whom thou hast believed, who maketh alive the dead, and calleth those who are not as though they were:)

(Murdock) as it is written: " I have constituted thee a father to a multitude of nations ;" [namely] before God, in whom thou hast believed; who quickeneth the dead, and calleth those things which are not, as if they were.

(Lamsa) As it is written, I have made you a father of many peoples, in the presence of the God in whom you have believed, who quickens the dead, and who invites those who are not yet in being, as though they were present.

(KJV) (As it is written, I have made thee a father of many nations,) before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62045-04170 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܟܬܝܒ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10710 ܟܬܒ Verb write 230 107 62045-04171 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܣܡܬܟ ܕ݁ܣܳܡܬ݁ܳܟ݂ 2:14239 ܣܡ Verb put, place 379 152 62045-04172 First Common Singular - Perfect PEAL No Second Masculine Singular
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 62045-04173 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܣܘܓܐܐ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ 2:13942 ܣܓܐ Noun multitude, abundance 363 148 62045-04174 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܡܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15805 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62045-04175 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62045-04176 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-04177 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-04178 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܗܝܡܢܬ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ 2:1129 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62045-04179 Second Masculine Singular - Perfect PAIEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62045-041710 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܡܚܐ ܕ݁ܡܰܚܶܐ 2:6886 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62045-041711 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11516 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62045-041712 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܩܪܐ ܘܩܳܪܶܐ 2:18860 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62045-041713 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-041714 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-041715 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62045-041716 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62045-041717 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62045-041718 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.