<-- Romans 2:2 | Romans 2:4 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 2:3

Romans 2:3 - ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But thinkest thou, O man, who judgest them who in these converse, while thou also conversest in them, that thou wilt escape the judgment of Aloha?

(Murdock) And what thinkest thou, O man, that judgest those who practise these things, while practising them thyself, that thou wilt escape the judgment of God?

(Lamsa) What do you think, O man? Do you think that you who judge those who practice such things, while you commit them yourself, will escape the judgment of God?

(KJV) And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62045-02030 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-02031 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܫܒ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ 2:25518 ܚܫܒ Verb think, reckon, deliberate 160 82 62045-02032 Second Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-02033 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܘ ܐܳܘ 2:254 ܐܘ Particle O!, Oh! 4 15 62045-02034 - - - - - - No - - -
ܒܪܢܫܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1441 ܐܢܫ Noun human 56 40 62045-02035 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܐܢ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ 2:24369 ܕܢ Denominative judge 95 56 62045-02036 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-02037 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-02038 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܗܠܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ 2:5239 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-02039 - Common Plural - - - No - - -
ܡܬܗܦܟܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ 2:5326 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62045-020310 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62045-020311 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-020312 - - - - - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-020313 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62045-020314 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܡܬܗܦܟ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ 2:24666 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62045-020315 Second Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-020316 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܐܢܬ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ 2:1485 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-020317 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܬܥܪܘܩ ܬ݁ܶܥܪܽܘܩ 2:16261 ܥܪܩ Verb flee 429 168 62045-020318 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-020319 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܗ ܕ݁ܺܝܢܶܗ 2:4476 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62045-020320 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-020321 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.