<-- Romans 16:14 | Romans 16:16 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 16:15

Romans 16:15 - ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܳܠܳܓ݂ܳܘܣ ܘܰܕ݂ܝܽܘܠܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܢܺܐܪܳܘܣ ܘܰܕ݂ܚܳܬ݂ܶܗ ܘܕ݂ܳܐܠܽܘܡܦ݁ܰܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Ask the peace of Philologos, and of Julia, and of Niros, and of his sister, and of Olympa, and all the saints who are with them.

(Murdock) Salute Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them.

(Lamsa) Salute Phi-lol'o-gus, and Julia, Ne're-us and his sister, and O-lym'pas, and all the saints who are with them.

(KJV) Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܐܠܘ ܫܰܐܠܘ 2:20412 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62045-16150 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܒܫܠܡܐ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ 2:21564 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62045-16151 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܝܠܠܓܘܣ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܳܠܳܓ݂ܳܘܣ 2:16579 ܦܝܠܠܓܘܣ Proper Noun Philologus 444 173 62045-16152 - - - - - - No - - -
ܘܕܝܘܠܝܐ ܘܰܕ݂ܝܽܘܠܺܝܰܐ 2:8969 ܝܘܠܝܐ Proper Noun Julia 189 92 62045-16153 - - - - - - No - - -
ܘܕܢܐܪܘܣ ܘܰܕ݂ܢܺܐܪܳܘܣ 2:12583 ܢܐܩܘܠܝܛܐ Proper Noun Nereus 325 136 62045-16154 - - - - - - No - - -
ܘܕܚܬܗ ܘܰܕ݂ܚܳܬ݂ܶܗ 2:463 ܐܚܐ Noun sister 163 83 62045-16155 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܕܐܠܘܡܦܐ ܘܕ݂ܳܐܠܽܘܡܦ݁ܰܐ 2:947 ܐܠܘܡܦܐ Proper Noun Olympas 17 22 62045-16156 - - - - - - No - - -
ܘܕܟܠܗܘܢ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10051 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62045-16157 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܩܕܝܫܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18163 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62045-16158 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܗܘܢ ܕ݁ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15775 ܥܡ Particle with 416 164 62045-16159 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.