<-- Romans 11:21 | Romans 11:23 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 11:22

Romans 11:22 - ܚܙܺܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܘܩܰܫܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠܘ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܬ݁ܩܰܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚ ܀

Translations

(Etheridge) Behold, then, the goodness and the severity of Aloha: towards them who fell, severity; but towards thee, goodness, if thou continue in his goodness; if not, thou also wilt be cut off.

(Murdock) Behold now the benignity and the severity of God: on them who fell, severity; but on thee, benignity, if thou continuest in that benignity; and if not, thou also wilt be plucked off.

(Lamsa) Consider therefore the goodness and severity of God: on those who fell, severity; but on you, goodness, if you continue in his goodness: otherwise you also will be cut off.

(KJV) Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܙܝ ܚܙܺܝ 2:6682 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62045-11220 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62045-11221 - - - - - - No - - -
ܒܣܝܡܘܬܗ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ 2:2899 ܒܣܡ Noun pleasantness, gentleness, kindliness, pleasure, gladness 48 38 62045-11222 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܩܫܝܘܬܗ ܘܩܰܫܝܽܘܬ݂ܶܗ 2:19165 ܩܫܐ Noun hardness, difficulty, severity 522 199 62045-11223 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-11224 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-11225 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-11226 - Common Plural - - - No - - -
ܕܢܦܠܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠܘ 2:13275 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62045-11227 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܩܫܝܘܬܐ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:19167 ܩܫܐ Noun hardness, difficulty, severity 522 199 62045-11228 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠܝܟ ܥܠܰܝܟ݁ 2:15707 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-11229 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-112210 - - - - - - No - - -
ܒܣܝܡܘܬܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:2898 ܒܣܡ Noun pleasantness, gentleness, kindliness, pleasure, gladness 48 38 62045-112211 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-112212 - - - - - - No - - -
ܬܩܘܐ ܬ݁ܩܰܘܶܐ 2:18239 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62045-112213 Second Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62045-112214 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܒ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:2897 ܒܣܡ Noun pleasantness, gentleness, kindliness, pleasure, gladness 48 38 62045-112215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62045-112216 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-112217 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-112218 - - - - - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-112219 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܬܬܦܫܚ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚ 2:17339 ܦܫܚ Verb break off, cut off 467 181 62045-112220 Second Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.