<-- Revelation 8:6 | Revelation 8:8 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 8:7

Revelation 8:7 - ܘܗܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܝܺܩܶܕ݂ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ ܝܺܩܶܕ݂ ܘܟ݂ܽܠ ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܝܺܩܶܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And the First sounded. And there was hail, and fire mingled with the waters, and they were cast upon the earth ; and the third of the earth burned, and the third of the trees burned, and every green herb burned.

(Murdock) And the first sounded; and there was hail, and fire, which were mingled with water: and these were thrown upon the earth; and a third part of the earth was burned up, and a third part of the trees were burned, and all green grass was burned.

(Lamsa) The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with water, and they were poured upon the earth: and a third part of the earth was burnt up and a third part of the trees was burnt up, and all green grass was burnt up.

(KJV) The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth: and the third part of trees was burnt up, and all green grass was burnt up.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘ ܘܗܰܘ 2:5053 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-08070 - Masculine Singular - - - No - - -
ܩܕܡܝܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ 2:18123 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 63066-08071 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܙܥܩ ܐܰܙܥܶܩ 2:5863 ܙܥܩ Verb cry out 119 67 63066-08072 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܘܗܘܐ ܘܰܗܘܳܐ 2:5114 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-08073 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܪܕܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܳܐ 2:3364 ܒܪܕܐ Noun hail 53 40 63066-08074 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܘܪܐ ܘܢܽܘܪܳܐ 2:12889 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63066-08075 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܬܝܟܝܢ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܟ݂ܺܝܢ 2:17467 ܦܬܟ Verb mingle 470 182 63066-08076 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܡܝܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ 2:11652 ܡܝܐ Noun water 268 120 63066-08077 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܪܡܝܘ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ 2:20049 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-08078 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-08079 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-080710 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܘܠܬܗ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܗ 2:22819 ܬܠܬ Noun third 607 236 63066-080711 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-080712 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܩܕ ܝܺܩܶܕ݂ 2:9430 ܝܩܕ Verb burn, set 195 96 63066-080713 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܬܘܠܬܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ 2:22817 ܬܠܬ Noun third 607 236 63066-080714 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܠܢܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ 2:647 ܐܝܠܐ Noun tree 13 18 63066-080715 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܩܕ ܝܺܩܶܕ݂ 2:9430 ܝܩܕ Verb burn, set 195 96 63066-080716 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-080717 - Masculine - - - - No - - -
ܥܣܒܐ ܥܶܣܒ݁ܳܐ 2:16031 ܥܣܒ Noun herb, grass 420 166 63066-080718 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-080719 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܩܕ ܝܺܩܶܕ݂ 2:9430 ܝܩܕ Verb burn, set 195 96 63066-080720 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.