<-- Revelation 19:19 | Revelation 19:21 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 19:20

Revelation 19:20 - ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܨܺܝܕ݂ܰܬ݂ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܐܰܛܥܺܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܨܰܠܡܳܗ ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܝܳܩܕ݁ܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the beast of prey was taken, and the false prophet with him who wrought signs before him, with which he deluded them who received the signature of the beast of prey, and them who worshipped his image; and living they were both cast into the lake of fire which burneth with sulphur.

(Murdock) And the beast of prey was captured, and the false prophet that was with him, who did those prodigies before him, whereby he seduced them who had received the mark of the beast of prey and who worshipped his image. And they were both cast alive into the lake of fire, which burneth with sulphur.

(Lamsa) And the wild beast was taken and with him the false prophet who wrought miracles before him with which he deceived those who had received the mark of the wild beast, and those who worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

(KJV) And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܬܨܝܕܬ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܨܺܝܕ݂ܰܬ݂ 2:17700 ܨܕ Verb captured, catch 473 183 63066-19200 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-19201 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܒܝܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ 2:12616 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 63066-19202 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܠܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ 2:4183 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 63066-19203 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 63066-19204 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-19205 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܒܕ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ 2:14893 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-19206 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܬܘܬܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:2053 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 63066-19207 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܗ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ 2:18104 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-19208 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܒܗܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ 2:2252 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63066-19209 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܐܛܥܝ ܐܰܛܥܺܝ 2:8274 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 63066-192010 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-192011 - Common Plural - - - No - - -
ܕܢܣܒܘ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ 2:13165 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 63066-192012 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܪܘܫܡܐ ܪܽܘܫܡܳܐ 2:20294 ܪܫܡ Noun mark 536 206 63066-192013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܘܬܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6983 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-192014 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܝܠܝܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:681 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-192015 - Common Plural - - - No - - -
ܕܣܓܕܘ ܕ݁ܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ 2:13948 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-192016 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܨܠܡܗ ܠܨܰܠܡܳܗ 2:17796 ܨܠܡܐ Noun image, portrait, figure 480 185 63066-192017 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܢܚܬܘ ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ 2:12927 ܢܚܬ Verb descend 336 139 63066-192018 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܬܪܝܗܘܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ 2:23021 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 63066-192019 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܬܪܡܝܘ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ 2:20049 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-192020 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܝܡܬܐ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ 2:9302 ܝܡܐ Noun lake 193 95 63066-192021 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܘܪܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12887 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63066-192022 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܩܕܐ ܕ݁ܝܳܩܕ݁ܳܐ 2:9419 ܝܩܕ Verb burn, set 195 96 63066-192023 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܕܟܒܪܝܬܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:9796 ܟܒܪܝܬܐ Noun sulphur, brimstone 204 99 63066-192024 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.