<-- Revelation 19:17 | Revelation 19:19 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 19:18

Revelation 19:18 - ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܪܺܫܰܝ ܐܰܠܦ݂ܶܐ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܥܰܫܺܝܢܶܐ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܚܺܐܪܶܐ ܘܰܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܘܕ݂ܰܙܥܽܘܪܶܐ ܘܰܕ݂ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of chiefs of thousands, and the flesh of heroes, and the flesh of horses and them who sit upon them, and the flesh of all the sons of liberty and of the slaves, and of the small and of the great.

(Murdock) that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains of thousands, and the flesh of valiant men, and the flesh of horses and of those who sit on them, and the flesh of all the free-born and of slaves, and of the small and the great.

(Lamsa) That you may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of those who sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great.

(KJV) That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܬܐܟܠܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ 2:820 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 63066-19180 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܣܪܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ 2:2943 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 63066-19181 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܟܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ 2:11958 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 63066-19182 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܣܪܐ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2959 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 63066-19183 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܫܝ ܕ݁ܪܺܫܰܝ 2:19924 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 63066-19184 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܠܦܐ ܐܰܠܦ݂ܶܐ 2:986 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-19185 - - Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܣܪܐ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2959 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 63066-19186 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܫܝܢܐ ܕ݁ܥܰܫܺܝܢܶܐ 2:16273 ܥܫܢ Adjective mighty, strong, powerful 430 168 63066-19187 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܣܪܐ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2959 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 63066-19188 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܟܫܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ 2:20013 ܪܟܫ Noun horse 542 208 63066-19189 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܝܠܝܢ ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ 2:679 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-191810 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܬܒܝܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ 2:9594 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-191811 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-191812 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܒܣܪܐ ܘܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2959 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 63066-191813 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܐܪܐ ܕ݁ܚܺܐܪܶܐ 2:5990 ܚܪ Adjective free, noble, freedman 122 68 63066-191814 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܥܒܕܐ ܘܰܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ 2:15023 ܥܒܕ Noun servant 397 157 63066-191815 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܙܥܘܪܐ ܘܕ݂ܰܙܥܽܘܪܶܐ 2:5877 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 63066-191816 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܪܘܪܒܐ ܘܰܕ݂ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ 2:19191 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-191817 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.