<-- Revelation 15:2 | Revelation 15:4 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 15:3

Revelation 15:3 - ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܘܪܒ݂ܺܝܢ ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܢܺܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they sang the song of Musha the servant of Aloha, and the song of the Lamb, saying, Great and wondrous are thy works, Lord God Omnipotent; Just and true are thy ways, King of ages !

(Murdock) And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying: Great and marvellous are thy deeds, Lord God Almighty; just and true are thy ways, O King of worlds.

(Lamsa) And they were singing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are your works, LORD God Almighty; just and true are your ways, O King of ages.

(KJV) And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܫܒܚܝܢ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ 2:20867 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 63066-15030 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܬܫܒܘܚܬܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20936 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63066-15031 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܫܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ 2:11437 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 63066-15032 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܗ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ 2:15040 ܥܒܕ Noun servant 397 157 63066-15033 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-15034 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20931 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63066-15035 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܡܪܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ 2:1335 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-15036 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-15037 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܪܘܪܒܝܢ ܪܰܘܪܒ݂ܺܝܢ 2:19220 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-15038 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܬܡܝܗܝܢ ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ 2:22864 ܬܡܗ Verb astonished, astonish 614 239 63066-15039 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܒܕܝܟ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ 2:15082 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63066-150310 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63066-150311 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-150312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܝܕ ܐܰܚܺܝܕ݂ 2:30973 ܐܚܕ Participle Adjective holder, closed 11 18 63066-150313 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-150314 - - - - - - No - - -
ܟܐܢܝܢ ܟ݁ܺܐܢܺܝܢ 2:9884 ܟܢ Verb exist, reprove, rebuke, create 210 100 63066-150315 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܫܪܝܪܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ 2:22267 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 63066-150316 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܥܒܕܝܟ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ 2:15082 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63066-150317 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 63066-150318 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܶܐ 2:15747 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 63066-150319 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.