<-- Matthew 9:28 | Matthew 9:30 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 9:29

Matthew 9:29 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ ܠܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Then he touched their eyes, and said, As you believe be it to you.

(Murdock) Then he touched their eyes, and said: As ye have believed, so shall it be to you.

(Lamsa) Then he touched their eyes and said, Let it be to you according to your faith.

(KJV) Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-09290 - - - - - - No - - -
ܩܪܒ ܩܪܶܒ݂ 2:18999 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62040-09291 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܥܝܢܝܗܘܢ ܠܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:15529 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-09292 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-09293 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62040-09294 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ 2:1132 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62040-09295 Second Masculine Plural - Perfect PAIEL No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-09296 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-09297 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.