<-- Matthew 5:47 | Matthew 6:1 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 5:48

Matthew 5:48 - ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) Be ye therefore perfect, as your Father who is in heaven is perfect !

(Murdock) Be ye therefore perfect; even as your Father who is in heaven is perfect.

(Lamsa) Therefore, you become perfect, just as your Father in heaven is perfect.

(KJV) Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5090 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-05480 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62040-05481 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-05482 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܓܡܝܪܐ ܓ݁ܡܺܝܪܶܐ 2:3853 ܓܡܪ Participle Adjective perfect, mature 72 48 62040-05483 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62040-05484 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܘܟܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ 2:38 ܐܒ Noun father 2 13 62040-05485 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-05486 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܓܡܝܪ ܓ݁ܡܺܝܪ 2:3851 ܓܡܪ Verb perfect, accomplish, mature, fulfil 73 48 62040-05487 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-05488 Third Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.