<-- Matthew 11:20 | Matthew 11:22 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 11:21

Matthew 11:21 - ܘܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܨܽܘܪ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܣܰܩܶܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܀

Translations

(Etheridge) saying, Woe to thee, Korazin ! woe to thee, Bethtsaida! for if in Tsur and in Tsaidon those miracles had been done which have been performed in you, they would a while ago in sackcloth and ashes have repented.

(Murdock) And he said: Woe to thee, Chorazin ! Woe to thee, Bethsaida ! For if the deeds of power done in you, had been done in Tyre and Sidon, doubtless, they would long ago have repented in sackcloth and ashes.

(Lamsa) Woe to you, Chorazin! woe to you, Bethsaida! for if in Tyre and Sidon had been done the works which were done in you, they might have repented in sackcloth and ashes.

(KJV) Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܳܐܡܰܪ 2:1292 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-11210 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-11211 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62040-11212 - - - - - - No - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 62040-11213 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܟܘܪܙܝܢ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ 2:9942 ܟܘܪܙܝܢ Proper Noun Chorazin 211 101 62040-11214 - - - - - - No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62040-11215 - - - - - - No - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 62040-11216 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܒܝܬ‌ܨܝܕܐ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ 2:2682 ܒܝܬ‌ܨܝܕܐ Proper Noun Bethsaida 43 35 62040-11217 - - - - - - No - - -
ܕܐܠܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ 2:943 ܐܠܘ Particle if 17 22 62040-11218 - - - - - - No - - -
ܒܨܘܪ ܒ݁ܨܽܘܪ 2:17654 ܨܘܪ Proper Noun Tyre 476 184 62040-11219 - - - - - - No - - -
ܘܒܨܝܕܢ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ 2:17708 ܨܝܕܢ Proper Noun Sidon 477 185 62040-112110 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-112111 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܝܠܐ ܚܰܝܠܶܐ 2:7044 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62040-112112 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62040-112113 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܘܘ ܕ݁ܰܗܘܰܘ 2:5068 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-112114 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܟܝܢ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ 2:2247 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-112115 - - - - - - No Second Feminine Plural
ܟܒܪ ܟ݁ܒ݂ܰܪ 2:9793 ܟܒܪ Particle perhaps, long ago 204 99 62040-112116 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-112117 - - - - - - No - - -
ܒܣܩܐ ܒ݁ܣܰܩܶܐ 2:14773 ܣܩܐ Noun sackcloth 387 155 62040-112118 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܩܛܡܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ 2:18523 ܩܛܡܐ Noun ash 501 192 62040-112119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܒܘ ܬ݁ܳܒ݂ܘ 2:22712 ܬܒ Verb return, repent, answer, vomit 603 233 62040-112120 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.