<-- Mark 1:26 | Mark 1:28 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 1:27

Mark 1:27 - ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And all wondered, and questioned one with another, Who is this ? and what is this new doctrine ? because with authority he commandeth the impure spirits, and they obey him.

(Murdock) And they were all amazed, and inquired one of another, and said: What is this ? What new doctrine is this ? For with authority he commandeth the unclean spirits, and they obey him.

(Lamsa) And they were all astonished, and kept asking one another saying, What does this mean? and what is this new teaching, that with such a power he commands even unclean spirits and they obey him?

(KJV) And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܕܡܪܘ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ 2:4782 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 62041-01270 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62041-01271 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܘܒܥܝܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ 2:3012 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62041-01272 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-01273 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62041-01274 - Masculine - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62041-01275 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62041-01276 - Masculine - - - - No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-01277 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܡܢܐ ܕ݁ܡܳܢܳܐ 2:12199 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62041-01278 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62041-01279 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62041-012710 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܡܢܘ ܘܡܰܢܽܘ 2:5025 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62041-012711 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܝܘܠܦܢܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9168 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62041-012712 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62041-012713 - Masculine Singular - - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62041-012714 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21400 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62041-012715 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62041-012716 - - - - - - No - - -
ܠܪܘܚܐ ܠܪܽܘܚܶܐ 2:19660 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62041-012717 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܛܢܦܬܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:8262 ܛܢܦ Adjective defiled, unclean, impure, filthy 177 88 62041-012718 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܦܩܕ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ 2:17026 ܦܩܕ Verb command 454 177 62041-012719 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܫܬܡܥܢ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢ 2:21732 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62041-012720 Third Feminine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62041-012721 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.