<-- Luke 20:11 | Luke 20:13 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 20:12

Luke 20:12 - ܘܰܐܘܣܶܦ݂ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܘܳܐܦ݂ ܠܗܰܘ ܨܰܠܦ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And he added and sent a third; but they also wounded him, and cast him out.

(Murdock) And again he sent the third. And they wounded him, and cast him out.

(Lamsa) And again he sent the third one; but they wounded him also, and threw him outside.

(KJV) And again he sent a third: and they wounded him also, and cast him out.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܘܣܦ ܘܰܐܘܣܶܦ݂ 2:9335 ܝܣܦ Verb add, increase 194 95 62042-20120 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܘܫܕܪ ܘܫܰܕ݁ܰܪ 2:20746 ܫܕܪ Verb send 561 216 62042-20121 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܕܬܠܬܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22826 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62042-20122 - Masculine - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-20123 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-20124 - - - - - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-20125 - - - - - - No - - -
ܠܗܘ ܠܗܰܘ 2:5060 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-20126 - Masculine Singular - - - No - - -
ܨܠܦܘܗܝ ܨܰܠܦ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:17801 ܨܠܦ Verb wound 480 185 62042-20127 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܘܐܦܩܘܗܝ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ 2:13372 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62042-20128 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.