<-- John 20:14 | John 20:16 -->

Analysis of Peshitta verse John 20:15

John 20:15 - ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܘܰܠܡܰܢ ܒ݁ܳܥܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܣܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܢܳܐ ܗܽܘ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܩܰܠܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܣܳܡܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܩܠܺܝܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu saith to her, Woman, why weepest thou? and whom seekest thou ? But she thought he was the gardener, and said to him, Sir, if thou have taken him away, tell me where thou hast laid him, and I will go (and) take him away.

(Murdock) Jesus said to her: Woman, why weepest thou ? and, whom dost thou seek? And she supposed that he was the gardener: and she said to him: My lord, if thou hast borne him away, tell me where thou hast laid him, [and] I will go and take him away.

(Lamsa) Jesus said to her, Woman, why do you weep? and whom do you want? She thought he was the gardener, so she said to him, My lord, if you are the one who has taken him away, tell me where you have laid him, and I will go and take him away.

(KJV) Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-20150 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62043-20151 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-20152 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62043-20153 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62043-20154 - - - - - - No - - -
ܒܟܝܐ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܐ 2:3294 ܒܟܐ Verb weep 45 36 62043-20155 Second Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ 2:1482 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-20156 Second Feminine Singular - - - Yes - - -
ܘܠܡܢ ܘܰܠܡܰܢ 2:12150 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62043-20157 - - - - - - No - - -
ܒܥܝܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ 2:23347 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62043-20158 Second Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ 2:1482 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-20159 Second Feminine Singular - - - Yes - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-201510 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-201511 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܬ ܣܶܒ݂ܪܰܬ݂ 2:13748 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62043-201512 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܓܢܢܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܢܳܐ 2:3955 ܓܢ Noun gardener 75 49 62043-201513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-201514 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܘܐܡܪܐ ܘܳܐܡܪܳܐ 2:1294 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-201515 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-201516 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܪܝ ܡܳܪܝ 2:12405 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62043-201517 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62043-201518 - - - - - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-201519 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܫܩܠܬܝܗܝ ܫܩܰܠܬ݁ܳܝܗ݈ܝ 2:22205 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62043-201520 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1243 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-201521 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-201522 - - - - - - No First Common Singular
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62043-201523 - - - - - - No - - -
ܣܡܬܝܗܝ ܣܳܡܬ݁ܳܝܗ݈ܝ 2:14284 ܣܡ Verb put, place 379 152 62043-201524 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܐܙܠ ܐܺܙܰܠ 2:342 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62043-201525 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܫܩܠܝܘܗܝ ܐܶܫܩܠܺܝܘܗ݈ܝ 2:22148 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62043-201526 First Common Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.