<-- John 15:13 | John 15:15 -->

Analysis of Peshitta verse John 15:14

John 15:14 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܪܳܚܡܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) You are my friends, if you do all that I command you.

(Murdock) Ye are my friends, if ye do all that I command you.

(Lamsa) You are my friends, if you do everything that I command you.

(KJV) Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-15140 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܪܚܡܝ ܪܳܚܡܰܝ 2:19841 ܪܚܡ Noun friend 537 207 62043-15141 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-15142 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62043-15143 - - - - - - No - - -
ܬܥܒܕܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:15004 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62043-15144 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62043-15145 - - - - - - No - - -
ܕܡܦܩܕ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ 2:28752 ܦܩܕ Verb command 454 177 62043-15146 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-15147 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-15148 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.