<-- James 2:14 | James 2:16 -->

Analysis of Peshitta verse James 2:15

James 2:15 - ܘܶܐܢ ܐܰܚܳܐ ܐܰܘ ܚܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ ܘܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And, if a brother or sister be naked, and wanting the food of to-day,

(Murdock) Or if a brother or sister be naked, and destitute of daily food,

(Lamsa) If a brother or sister be naked, and lacking of daily food,

(KJV) If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62059-02150 - - - - - - No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܳܐ 2:393 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62059-02151 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62059-02152 - - - - - - No - - -
ܚܬܐ ܚܳܬ݂ܳܐ 2:467 ܐܚܐ Noun sister 163 83 62059-02153 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62059-02154 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܪܛܠܝܝܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ 2:16219 ܥܪܛܠ Adjective naked, bare, exposed 428 168 62059-02155 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܚܣܝܪܝܢ ܘܚܰܣܺܝܪܺܝܢ 2:7447 ܚܣܪ Adjective lacking, deficient 151 79 62059-02156 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܣܝܒܪܬܐ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ 2:13882 ܣܒܪ Noun food, sustenance 374 150 62059-02157 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܘܡܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ 2:8982 ܝܘܡ Noun day 190 92 62059-02158 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.