<-- Hebrews 3:6 | Hebrews 3:8 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 3:7

Hebrews 3:7 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܩܳܠܶܗ ܬ݁ܶܫܡܥܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Therefore the Spirit of Holiness hath said, to-day if ye will hear his voice,

(Murdock) Because the Holy Spirit hath said: To-day, if ye will hear his voice,

(Lamsa) Therefore, as the Holy Spirit said, Today if you will hear his voice,

(KJV) Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-03070 - - - - - - No - - -
ܕܐܡܪܬ ܕ݁ܶܐܡܪܰܬ݂ 2:1275 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62058-03071 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:9229 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62058-03072 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62058-03073 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܘܡܢܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9011 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62058-03074 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62058-03075 - - - - - - No - - -
ܒܩܠܗ ܒ݁ܩܳܠܶܗ 2:18618 ܩܠ Noun voice 506 193 62058-03076 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܬܫܡܥܘܢ ܬ݁ܶܫܡܥܽܘܢ 2:21783 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62058-03077 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.