<-- Hebrews 10:12 | Hebrews 10:14 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 10:13

Hebrews 10:13 - ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡܽܘܢ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) waiting from henceforth until his adversaries are set as a footstool beneath his feet.

(Murdock) and thenceforth waited, until his foes should be placed as a footstool under his feet.

(Lamsa) From henceforth there he will remain until his enemies are placed as a foot-stool under his feet.

(KJV) From henceforth expecting till his enemies be made his footstool.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܩܘܐ ܘܰܡܩܰܘܶܐ 2:18217 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62058-10130 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܡܟܝܠ ܡܶܟ݁ܺܝܠ 2:11718 ܡܟܝܠ Particle therefore, now, henceforth 271 122 62058-10131 - - - - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62058-10132 - - - - - - No - - -
ܕܢܬܬܣܝܡܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡܽܘܢ 2:14232 ܣܡ Verb put, place 379 152 62058-10133 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:3081 ܒܥܠ Adjective enemy 51 39 62058-10134 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܟܘܒܫܐ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ 2:9807 ܟܒܫ Noun footstool 207 100 62058-10135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܚܝܬ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ 2:22770 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62058-10136 - - - - - - No - - -
ܪܓܠܘܗܝ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ 2:19405 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62058-10137 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.