<-- Ephesians 2:21 | Ephesians 3:1 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 2:22

Ephesians 2:22 - ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܡܶܬ݂ܒ݁ܢܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܰܥܡܪܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܀

Translations

(Etheridge) while you also in him are being builded the dwelling of Aloha by the Spirit.

(Murdock) while ye also are builded in him, for a habitation of God through the Spirit.

(Lamsa) You also are builded by him for a habitation of God through the Spirit.

(KJV) In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62049-02220 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62049-02221 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62049-02222 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62049-02223 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܬܒܢܝܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܢܶܝܢ 2:2853 ܒܢܐ Verb build 48 37 62049-02224 Second Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62049-02225 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܡܥܡܪܐ ܠܡܰܥܡܪܳܐ 2:15937 ܥܡܪ Noun habitation, abode 289 128 62049-02226 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62049-02227 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܪܘܚ ܒ݁ܪܽܘܚ 2:19635 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62049-02228 - Common Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.