<-- Ephesians 1:12 | Ephesians 1:14 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 1:13

Ephesians 1:13 - ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܒ݂ܶܗ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܚܬ݂ܶܡܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܰܡܠܺܝܟ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) In whom you also heard the word of truth, which is the gospel of your salvation; and in whom you believed and were sealed with the Spirit of Holiness who was promised;

(Murdock) In whom, ye also have heard the word of truth, which is the gospel of your life, and have believed in him; and have been sealed with the Holy Spirit, who was promised,

(Lamsa) In whom, you also have heard the word of truth, which is the gospel for your salvation: in him you have believed, so you are sealed with the Holy Spirit that was promised,

(KJV) In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62049-01130 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62049-01131 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62049-01132 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܡܥܬܘܢ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21780 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62049-01133 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62049-01134 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܫܬܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:18427 ܩܘܫܬܐ Noun truth, verity 499 191 62049-01135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:735 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62049-01136 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܣܒܪܬܐ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ 2:13879 ܣܒܪ Noun tidings, Gospel, message 359 146 62049-01137 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܝܟܘܢ ܕ݁ܚܰܝܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:6969 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62049-01138 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܒܗ ܘܒ݂ܶܗ 2:2257 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62049-01139 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܝܡܢܬܘܢ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ 2:1151 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62049-011310 Second Masculine Plural - Perfect PAIEL No - - -
ܘܐܬܚܬܡܬܘܢ ܘܶܐܬ݂ܚܬ݂ܶܡܬ݁ܽܘܢ 2:7887 ܚܬܡ Verb seal, stamp, impress 163 83 62049-011311 Second Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:9103 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62049-011312 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62049-011313 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܝܟܐ ܕ݁ܰܡܠܺܝܟ݂ܳܐ 2:11931 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 62049-011314 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-011315 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.