<-- Acts 28:22 | Acts 28:24 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 28:23

Acts 28:23 - ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܟ݁ܰܪ ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܓ݂ܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܘܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܡܶܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) AND they appointed him a day; and many assembled and came where he sojourned; and he explained to them concerning the kingdom of Aloha, testifying and persuading them concerning Jeshu, from the law of Musha and from the prophets, from the morning until the evening.

(Murdock) And they appointed him a day; and many assembled, and came to him at his lodgings. And he explained to them respecting the kingdom of God, testifying and persuading them concerning Jesus, out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.

(Lamsa) So they appointed a day for him and many gathered together and came to him where he was staying; and he explained to them about the Kingdom of God, thus testifying and persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.

(KJV) And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܩܝܡܘ ܘܰܐܩܺܝܡܘ 2:18292 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-28230 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-28231 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-28232 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܢܫܘ ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ 2:10265 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-28233 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-28234 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-28235 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-28236 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܪ ܟ݁ܰܪ 2:10476 ܟܪ Particle where 223 105 62044-28237 - - - - - - No - - -
ܕܫܪܐ ܕ݁ܰܫܪܶܐ 2:22335 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62044-28238 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-28239 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܓܠܐ ܘܰܓ݂ܠܳܐ 2:3749 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62044-282310 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-282311 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-282312 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܘܬܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11998 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62044-282313 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-282314 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-282315 - - - - - - No - - -
ܡܣܗܕ ܡܣܰܗܶܕ݂ 2:14025 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62044-282316 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܘܡܦܝܣ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣ 2:16598 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62044-282317 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-282318 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-282319 - - - - - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-282320 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-282321 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-282322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܫܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ 2:11437 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62044-282323 - - - - - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-282324 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12622 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62044-282325 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-282326 - - - - - - No - - -
ܨܦܪܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ 2:17855 ܨܦܪܐ Noun daybreak, morning 483 186 62044-282327 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܕܡܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15207 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-282328 - - - - - - No - - -
ܠܪܡܫܐ ܠܪܰܡܫܳܐ 2:20085 ܪܡܫܐ Noun evening 544 209 62044-282329 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.