<-- Acts 28:11 | Acts 28:13 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 28:12

Acts 28:12 - ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܣܽܪܰܩܳܘܣܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܩܰܘܺܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And we came to Sarakosa the city, and remained there three days.

(Murdock) And we came to the city of Syracuse; and remained there three days.

(Lamsa) Landing at Syracuse, we remained there for three days.

(KJV) And landing at Syracuse, we tarried there three days.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܝܢ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ 2:2137 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-28120 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܣܪܩܘܣܐ ܠܣܽܪܰܩܳܘܣܰܐ 2:14828 ܣܪܩܘܣܐ Proper Noun Syracuse 393 156 62044-28121 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-28122 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܘܝܢ ܘܩܰܘܺܝܢ 2:18222 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62044-28123 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-28124 - - - - - - No - - -
ܝܘܡܬܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9003 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-28125 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܠܬܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22835 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62044-28126 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.