<-- Acts 21:10 | Acts 21:12 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:11

Acts 21:11 - ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܘܰܫܩܰܠ ܥܶܪܰܩܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܣܰܪ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܳܪܳܗ ܕ݁ܥܶܪܰܩܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܐܣܪܽܘܢܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܶܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And he came in to us, and took the loins'-girdle of Paulos, and bound his own feet and his hands, and said, Thus saith the Spirit of Holiness, So the man the master of this girdle will the Jihudoyee bind in Urishlem; and they will deliver him into the hands of the Gentiles.

(Murdock) And he came in to us, and took the girdle of Paul's loins, and bound his own feet and hands, and said: Thus saith the Holy Spirit, So will the Jews in Jerusalem bind the man, who owns this girdle; and they will deliver him into the hands of the Gentiles.

(Lamsa) And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own feet and hands, and said, Thus says the Holy Spirit, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owns this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

(KJV) And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15619 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-21110 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ 2:11144 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-21111 - - - - - - No First Common Plural
ܘܫܩܠ ܘܰܫܩܰܠ 2:22172 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62044-21112 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܪܩܬܐ ܥܶܪܰܩܬ݂ܳܐ 2:16269 ܥܪܩܬܐ Noun leather strap 430 168 62044-21113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܨܘܗܝ ܕ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ 2:7510 ܚܨܐ Noun back, loins 154 80 62044-21114 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܦܘܠܘܣ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16453 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-21115 - - - - - - No - - -
ܘܐܣܪ ܘܶܐܣܰܪ 2:1697 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62044-21116 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܓܠܐ ܪܶܓ݂ܠܶܐ 2:19403 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62044-21117 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܦܫܗ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13460 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-21118 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܐܝܕܘܗܝ ܘܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:599 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-21119 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-211110 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62044-211111 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-211112 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:9229 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-211113 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62044-211114 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܒܪܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3493 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-211115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܪܗ ܡܳܪܳܗ 2:12401 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-211116 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܥܪܩܬܐ ܕ݁ܥܶܪܰܩܬ݂ܳܐ 2:16267 ܥܪܩܬܐ Noun leather strap 430 168 62044-211117 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-211118 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62044-211119 - - - Emphatic - - No - - -
ܢܐܣܪܘܢܗ ܢܶܐܣܪܽܘܢܶܗ 2:1708 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62044-211120 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-211121 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-211122 - - - - - - No - - -
ܘܢܫܠܡܘܢܗ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܶܗ 2:21507 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-211123 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܒܐܝܕܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ 2:580 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-211124 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-211125 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.