<-- Acts 15:8 | Acts 15:10 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 15:9

Acts 15:9 - ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܦ݁ܪܰܫ ܒ݁ܰܝܢܰܝܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܰܟ݁ܺܝ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And nothing distinguished between us and them, because he had purified by faith their hearts.

(Murdock) And he made no distinction between them and us; because he purified their hearts by faith.

(Lamsa) And he did not discriminate between us and them, because he purified their hearts by faith.

(KJV) And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܕܡ ܘܡܶܕ݁ܶܡ 2:11411 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-15090 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-15091 - - - - - - No - - -
ܦܪܫ ܦ݁ܪܰܫ 2:17312 ܦܪܫ Verb separate, appoint 465 180 62044-15092 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܢܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝܢ 2:2659 ܒܝܢܝ Particle between, among 42 35 62044-15093 - - - - - - No First Common Plural
ܘܠܗܘܢ ܘܰܠܗܽܘܢ 2:10835 ܠ Particle to, for 232 107 62044-15094 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-15095 - - - - - - No - - -
ܕܕܟܝ ܕ݁ܕ݂ܰܟ݁ܺܝ 2:4552 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62044-15096 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62044-15097 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܒܘܬܗܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:10959 ܠܒ Noun heart 233 108 62044-15098 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.