<-- Acts 13:49 | Acts 13:51 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:50

Acts 13:50 - ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ܘ ܠܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܢܶܫܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܰܐܦ݁ܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But the Jihudoyee excited the principal men of the city and [certain] rich women, who with them feared Aloha, and raised a persecution against Paulos and against Bar Naba, and cast them out from their bounds.

(Murdock) But the Jews stirred up the chiefs of the city, and the opulent women who with them feared God, and set up a persecution against Paul and against Barnabas, and expelled them from their borders.

(Lamsa) But the Jews stirred up the chief men of the city and the rich women who worshipped God with them, so that they stirred up a persecution against Paul and Bar'na-bas, and expelled them beyond their borders.

(KJV) But the Jews stirred up the devout and honourable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coasts.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-13500 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-13501 - - - - - - No - - -
ܓܪܓܘ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ܘ 2:4002 ܓܪܓ Verb stir up, incite 77 50 62044-13502 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܪܫܐ ܠܪܺܫܶܐ 2:19944 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-13503 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 62044-13504 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܢܫܐ ܘܰܠܢܶܫܶܐ 2:1508 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62044-13505 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܬܝܪܬܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ 2:16344 ܥܬܪ Adjective rich, wealthy 431 169 62044-13506 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-13507 - Common Plural - - - No - - -
ܕܕܚܠܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܳܢ 2:4306 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62044-13508 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝ ܗ݈ܘܰܝ 2:23733 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13509 Third Feminine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-135010 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-135011 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܩܝܡܘ ܘܰܐܩܺܝܡܘ 2:18292 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-135012 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܪܕܘܦܝܐ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ 2:19505 ܪܕܦ Noun persecution 530 202 62044-135013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-135014 - - - - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-135015 - - - - - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-135016 - - - - - - No - - -
ܒܪܢܒܐ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ 2:3378 ܒܪܢܒܐ Proper Noun Barnabas 56 40 62044-135017 - - - - - - No - - -
ܘܐܦܩܘ ܘܰܐܦ݁ܶܩܘ 2:13371 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-135018 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-135019 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-135020 - - - - - - No - - -
ܬܚܘܡܝܗܘܢ ܬ݁ܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ 2:22764 ܬܚܘܡܐ Noun boundary, border, confine 609 237 62044-135021 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.