<-- 2Corinthians 9:7 | 2Corinthians 9:9 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 9:8

2Corinthians 9:8 - ܡܳܛܝܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܽܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ ܕ݁ܰܢܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) For it is in the power of Aloha to increase in you every good, that you may always have every thing sufficient, and that you may abound in every good work.

(Murdock) For it is in the power of God, to make all good abound to you, so that ye may have, at all times, and in every thing, what is sufficient for you; and may abound in every good work.

(Lamsa) God is able to make all goodness abound to you, and may you always have enough of everything for yourselves, and may you abound in every good work:

(KJV) And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܝܐ ܡܳܛܝܳܐ 2:11610 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62047-09080 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-09081 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-09082 - - - - - - No - - -
ܒܐܝܕܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ 2:580 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62047-09083 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-09084 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-09085 - - - - - - No - - -
ܛܝܒܘ ܛܰܝܒ݁ܽܘ 2:8035 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62047-09086 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܕܢܝܬܪ ܕ݁ܰܢܝܰܬ݁ܰܪ 2:9679 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62047-09087 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-09088 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܒܟܠܙܒܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5490 ܟܠ Idiom always 216 102 62047-09089 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܟܠܡܕܡ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10014 ܟܠ Idiom everything 216 102 62047-090810 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-090811 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62047-090812 - - - - - - No - - -
ܕܣܦܩ ܕ݁ܣܳܦ݂ܶܩ 2:14736 ܣܦܩ Verb sufficient, able, suffice 386 154 62047-090813 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-090814 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-090815 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-090816 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܬܬܝܬܪܘܢ ܘܬ݂ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܽܘܢ 2:9689 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62047-090817 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-090818 - Masculine - - - - No - - -
ܥܒܕ ܥܒ݂ܳܕ݂ 2:15071 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62047-090819 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܛܒ ܛܳܒ݂ 2:7940 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62047-090820 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.