<-- 1Thessalonians 5:5 | 1Thessalonians 5:7 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 5:6

1Thessalonians 5:6 - ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܗܰܘܢܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) Sleep we not, therefore, as the rest; but be wakeful and sober.

(Murdock) Let us not therefore sleep, like others; but let us be vigilant and considerate.

(Lamsa) Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober.

(KJV) Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62052-05060 - - - - - - No - - -
ܢܕܡܟ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ 2:4762 ܕܡܟ Verb sleep 94 56 62052-05061 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62052-05062 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62052-05063 - - - - - - No - - -
ܫܪܟܐ ܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22476 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 62052-05064 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62052-05065 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܢ ܗܘܰܝܢ 2:5097 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62052-05066 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܝܪܝܢ ܥܺܝܪܺܝܢ 2:28345 ܥܪ Verb awake, wake up, watch, arouse 426 167 62052-05067 First Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܡܗܘܢܝܢ ܘܰܡܗܰܘܢܺܝܢ 2:24616 ܗܘܢ Denominative wise, prudent, sober 102 59 62052-05068 Second Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.