Lexeme tryn - ܬܪܝܢ

ID Category Form Root Meaning Origin language Where in Peshitta NT? Strongs
1:3440 Numeral - tryn ܬܪܝܢ two - show verses G1417

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 834
p. 4492
p. 620
p. 342
p. 242
p. 397
p. 1042
p. 1123
p. 427
p. 1698
p. 973

Inflected forms found in SEDRA

Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
btryn b'at,reyn ܒ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
dltryhwn d'lat,rayhuwn ܕ݁ܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
dtrykwn d'at,rayk'uwn ܕ݁ܰܬ݂ܪܰܝܟ݁ܽܘܢ - Masculine - - - - No Second Masculine Plural
dtryn d'at,reyn ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
dtryn d'at,reyn ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
ltryhwn lat,rayhuwn ܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ltryn lat,reyn ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
ltryn lat,reyn ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
wdtryn wd,at,reyn ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
wltryhwn wlat,rayhuwn ܘܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
wltryn wlat,reyn ܘܠܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
wtryhwn wat,rayhuwn ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
wtryn wat,reyn ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
wtryn wat,reyn ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
tryhwn t'rayhuwn ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
tryn t'reyn ܬ݁ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
tryn t'reyn ܬ݁ܪܶܝܢ - Masculine - - - - No - - -
btrtyn b't,art'eyn ܒ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
dbtrtyn d'ab,t,art'eyn ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
dtrtyn d't,art'eyn ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
ldtrtyn lad't,art'eyn ܠܰܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
ltrtyhyn lt,art'ayheyn ܠܬ݂ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ - Feminine - - - - No Third Feminine Plural
ltrtyn lt,art'eyn ܠܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
wdtrtyn wad,t,art'eyn ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
wtrtyn wt,art'eyn ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
wtrtyn wt,art'eyn ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
trtyhyn t'art'ayheyn ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ - Feminine - - - - No Third Feminine Plural
trtyhyn t'art'ayheyn ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ - Feminine - - - - No Third Feminine Plural
trtyn t'art'eyn ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -
trtyn t'art'eyn ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ - Feminine - - - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research