Lexeme ptH - ܦܬܚ

ID Category Form Root Meaning Origin language Where in Peshitta NT? Strongs
1:2645 Verb - ptH ܦܬܚ open - show verses G455,G1272

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 616
p. 3337
p. 470
p. 280
p. 182
p. 295
p. 821
p. 839
p. 313
p. 1252
p. 745

Inflected forms found in SEDRA

Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
dptH d'p,at,aH ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ptH p'at,aH ܦ݁ܳܬ݂ܰܚ First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
dptH d'p,at,aH ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ptH p'at,aH ܦ݁ܳܬ݂ܰܚ Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
dptH d'p,at,aH ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ptH p'at,aH ܦ݁ܳܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
)tptH )et,p'at'_H ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݈݁ܚ Second Masculine Singular - Imperative ETHPAEL No - - -
ptH p't,aH ܦ݁ܬ݂ܰܚ Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
)ptH )ep,t'aH ܐܶܦ݂ܬ݁ܰܚ First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
dtptH d'at,p,at'aH ܕ݁ܰܬ݂ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ Second Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
tptH t'p,at'aH ܬ݁ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ Second Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
dnptH d'nep,t'aH ܕ݁ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
nptH nep,t'aH ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ntptH net,p't,aH ܢܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
wnptH wnep,t'aH ܘܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
wntptH wnet,p't,aH ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
nptHwn nep,t'Huwn ܢܶܦ݂ܬ݁ܚܽܘܢ Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ttptH t'et,p't,aH ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
dntptHn d'net,p'at'Han ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܳܢ Third Feminine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ntptHn net,p'at'Han ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܳܢ Third Feminine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
lmptH lmep,t'aH ܠܡܶܦ݂ܬ݁ܰܚ - - - - Infinitive PEAL No - - -
lmptHw lamp,at'aHuw ܠܰܡܦ݂ܰܬ݁ܳܚܽܘ - - - - Infinitive PAEL No - - -
mptH mep,t'aH ܡܶܦ݂ܬ݁ܰܚ - - - - Infinitive PEAL No - - -
mptHw mp,at'aHuw ܡܦ݂ܰܬ݁ܳܚܽܘ - - - - Infinitive PAEL No - - -
mtptH met,p't,aH ܡܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ First Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
mtptH met,p't,aH ܡܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ Second Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
mtptH met,p't,aH ܡܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
dptyH d'ap,t,iyH ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܚ Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ptyH p't,iyH ܦ݁ܬ݂ܺܝܚ Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
dptyHyn d'ap,t,iyHiyn ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܚܺܝܢ Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ptyHyn p't,iyHiyn ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܺܝܢ Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ptyHn p't,iyHan ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܢ Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ptHn p't,aHn ܦ݁ܬ݂ܰܚܢ First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
wptHn wap,t,aHn ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܢ First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
)tptH )et,p't,aH ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
dptH d'p,at'aH ܕ݁ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ptH p'at'aH ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ptH p't,aH ܦ݁ܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
w)tptH we)t,p't,aH ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
wdptH wd,ap,t,aH ܘܕ݂ܰܦ݂ܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
wptH wap,t,aH ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚ Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
wptH wp,at'aH ܘܦ݂ܰܬ݁ܰܚ Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
)tptHw )et,p'at'aHw ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚܘ Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
)tptHw )et,p't,aHw ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ptHw p't,aHw ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
w)tptHw we)t,p't,aHw ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
wptHw wap,t,aHw ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܘ Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ptHt p'et,Hat, ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂ Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
wptHt wp,et,Hat, ܘܦ݂ܶܬ݂ܚܰܬ݂ Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
wptHth wap,t,aHt,ah ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܬ݂ܳܗ Third Feminine Singular - Perfect PEAL No Third Feminine Singular
)tptH )et,p'at'aH ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ Third Feminine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
w)tptH we)t,p'at'aH ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ Third Feminine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research