Lexeme pwlws - ܦܘܠܘܣ

ID Category Form Root Meaning Origin language Where in Peshitta NT? Strongs
1:2464 Proper Noun - pwlws ܦܘܠܘܣ Paul - show verses G3972

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 560
p. 3060
p. 437
p. 259
p. 171
p. 271
p. 753
p. 767
p. 292
p. 1163
p. 685

Inflected forms found in SEDRA

Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
dpwlws d'p'awlaws ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ - - - - - - No - - -
pwl) p'awle) ܦ݁ܰܘܠܶܐ - - - - - - No - - -
pwlws p'awlaws ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ - - - - - - No - - -
lpwlws lp'awlaws ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ - - - - - - No - - -
wpwlws wp'awlaws ܘܦ݁ܰܘܠܳܘܣ - - - - - - No - - -
wlpwlws walp'awlaws ܘܰܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ - - - - - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research